Konkurs fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego „NIEWIASTY NIEPOSPOLITE”

 

 1. Organizatorzy Konkursu:
 2. CKiEoBP w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, tel. 61 67 06 018, e-mail: biuro@ckie.kwilcz.pl
 3. Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Powiatowa Instytucja Kultury ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków, tel. 61 29 52 392, email: sierakow_muzeum@wp.pl
 4. Cel Konkursu:
 • Propagowanie wiedzy na temat roli w życiu społecznym, artystycznym i kulturowym kobiety od czasów najdawniejszych po czasy współczesne.
 • Przybliżenie uczestnikom postaci kobiet niezwykłych, niepospolitych związanych z regionem, które inspirowały następne pokolenia.
 • Łączenie i inspirowanie różnych sztuk artystycznych – w tym, malarstwa jako inspiracji i starszej siostry fotografii.
 • Zachęcenie mieszkańców oraz pasjonatów do poznawania i odkrywania walorów estetycznych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
 • Popularyzowanie wiedzy o regionie.
 • Promowanie twórców fotografii amatorskiej.
 • Propagowanie fotografii wśród dzieci, młodzieży, dorosłych jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

 • Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii.
 • W konkursie mogą brać udział:

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – I kategoria wiekowa,

– uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe – II kategoria wiekowa.

 • Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 fotografie własnego autorstwa, wcześniej nie publikowane, ani nie biorące udziału w żadnym konkursie.
 • Technika wykonania fotografii dowolna, odbitki czarno-białe lub kolorowe na papierze fotograficznym, w dowolnym formacie nie mniejszym jednak niż 20×30 cm oraz dodatkowo kopia każdej z prac na płycie CD w postaci pliku (JPG, GIF, BMP, TIFF). Zdjęcia w formie cyfrowej w niedużych plikach (do 2 MB – format JPG 72 DPI); nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np.: kowalski1, kowalski2 itp) wraz z kartą zgłoszenia (plik zawierający w nazwie nazwisko autora).
 • Preferowane w ocenie są zdjęcia nadesłane na konkurs przedstawiające wizerunek kobiety współczesnej inspirowany dawnymi obrazami mistrzów. Nie jest to jednak wymóg konieczny. Konkurs w swym założeniu ma ukazywać kobietę zarówno podczas pracy jak i w chwili wolnej. Fotografie mogą tworzyć cykl.
 • Na fotografii nie mogą znajdować się elementy opisu, cyfry (np. data), litery, znaki itp..
 • Zgłoszone na konkurs fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, datę i miejsce jej wykonania, imię i nazwisko autora, grupę wiekową, telefon kontaktowy i adres zamieszkania, ewentualnie tytuł i autora obrazu stanowiący inspirację do zdjęcia.
 • W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.
 • Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponoszą uczestnicy konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić kartę zgłoszeniową. Podpisana karta oznacza akceptację warunków konkursu, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • Zdjęcia nie spełniające w/w warunków nie wezmą udziału w konkursie.
 • Zdjęcia uczestniczące w konkursie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

IV Ocena prac.

 • Prace w konkursie oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które wyłoni po 3 laureatów w każdej z dwóch kategorii wiekowych i zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
 • Jury ma prawo nie wyłaniania zwycięzców z prac zakwalifikowanych do konkursu, jak również przyznawania miejsc ex aequo lub przyznawania dodatkowych wyróżnień.
 • Jury ma prawo do wyłączenia z udziału prac o niskiej jakości technicznej.
 • Kryteriami oceny będą: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność, pomysł, wrażliwość estetyczna.
 • Decyzje jury są ostateczne
 1. Termin i miejsce składania prac:
 • Rozpoczęcie konkursu następuje z dniem ogłoszenia konkursu.
 • Termin przyjmowania prac do 30.X.2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
 • Prace należy dostarczać na adres: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu; posiedzenie jury: 05.XI.2020 r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej organizatorów CKiEoBP w Kwilczu i Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie.
 • O terminie otwarcia wystawy prac konkursowych połączonej z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu, organizatorzy powiadomią w odrębnym komunikacie.
 1. Nagrody:
 • Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody:

– I kategoria wiekowa: nagrody o łącznej wartości 500,00 zł.

– II kategoria wiekowa: nagrody o łącznej wartości 1.000,00 zł.

VII. Prawa organizatorów

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań CKiEoBP w Kwilczu oraz Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie i konkursie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki zawierającej prace konkursowe.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • Najciekawsze zdjęcia zostaną odpowiednio wyeksponowane i opatrzone stosownym oznaczeniem na wystawach pokonkursowych w CKiEoBP w Kwilczu i Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA – Konkurs Fotograficzny „Niewiasty Niepospolite”

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..

Data urodzenia: …………………………………………..

Telefon: ………………………….………………….

e-mail: …………………………………………………………

Tytuł pracy: 1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu Fotograficznego „Niewiasty Niepospolite” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000. z późn. zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 z późn. zmianami).

…………………………………………….

Czytelny podpis*

* uczestnika lub rodzica (opiekuna) w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………….. w konkursie fotograficznym „Niewiasty Niepospolite”. Oświadczam iż treść regulaminu jest mi znana.

……………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

 1. Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

▪ imię i nazwisko uczestnika oraz wiek autora zdjęcia/ zdjęć,

▪ ew. imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora, pod którego kierunkiem fotografia została wykonana;

▪ adres zamieszkania wraz z kodem, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie z siedzibą ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków, telefon kontaktowy: 61 29 52 392, email: sierakow_muzeum@wp.pl.
 2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest regulamin konkursu i wyrażona zgoda – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych, mimo że jest wymogiem dobrowolnym, wymagane jest do wysłania pracy konkursowej wraz z metryczką i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
 9. Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

……………….……………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika)